Posts

ترکیب و میزان تولید خاک و نخاله های ساختمانی

ترکیب و درصد مواد تشکیل دهنده نخاله های ساختمانی در مناطق مختلف دنیا تابع نوع و نحوه زندگی، نوع صنعت ساختمان، ترکیب و بافت جمعیتی و نیز فراوانی منابع قرضه است. عمومی ترین ترکیبات نخاله های ساختمانی شامل آجر، بتن، آسفالت، سنگ ساختمانی، قطعات گچی، چوب، پلاستیک و فلزات هستند. در برخی موارد تا 90 درصد اجزای نخاله ها قابل بازیافت هستند.

حجم نخاله های ساختمانی در کشور آمریکا برای تعمیرات و بازسازی راهها حدود 91 میلیون تن است. و همچنین در ایالت کالیفرنیای آمریکا حدود 12% از حجم محل های تدفین را نخاله ها تشکیل می دهند که معادل 20% حجم کلی آنها می باشد. میانگین تولید نخاله های ساختمانی در این ایالت بیش از 4 میلیون تن در سال است، وزن نخاله های ساختمانی از کشور اروپایی فنلاند که جزء کشورهای توسعه یافته است، حدود یک میلیون تن در سال می باشد. در زلزله بم بیش از 16 میلیون تن آوار ساختمان تولید شده است. در تهران نیز روزانه 19 هزار تن نخاله ساختمانی تولید می شود.

همچنین عمر مفید ساختمانها در کشورهای جهان حدود 40 سال است لیکن در ایران 30 سال برآورد می گردد و نیز 25% بافت شهری فرسوده است و با افزودن بلایای طبیعی چون سیل، طوفان و زلزله هر ساله حجم بسیار بالایی نخاله ساختمانی و یا آوار در شهرها و آبادی های کشورها تولید می شود که سرمایه مالی و انسانی زیادی را تلف خواهد کرد.

بازیافت پسماند یا استفاده مجدد از آنها (تبدیل آن به مواد دیگر) هم به لحاظ کاهش حجم پسماندها و آلاینده های محل دفن و در نتیجه کاهش هزینه های مربوطه و هم به لحاظ جایگزینی آن با مواد اولیه یکی از شاخص ترین عوامل مدیریت پسماند است. در مجموع 10 الی 15 درصد پسماندها غیر قابل بازیافت می باشند. در دهه گذشته یک روش ابداع شده است که پس از پردازش به روش کاهش حجم فیزیکی به عنوان جایگزین مواد سوختی در واحدهای خاصی مانند کارخانه های سیمان به مصرف می رسد یا در نیروگاه های خاصی تبدیل به انرژی برق می شود.

ضرورت اجرای شیوه تفکیک از مبدا زباله ها در شهرها

مواد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه در ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿرات ﺷﮕﺮﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ اﺷـﮑﺎل در ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﺠﺎﯾﯽ وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻓﻊ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ زﺑﺎﻟـﻪ و ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪ  را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ذﺧﯿـﺮه در ﻣﺤـﻞ، ﺟﻤـﻊ آوری، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ، ﭘـﺮدازش و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ اﻃﻼق ﻧﻤﻮد. ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی اﺻـﻮﻟﯽ اﯾﻦ روش ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿـﮏ در ﻣﺒـﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ و ﺻﺤﯿﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی (در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣـﺴﺌﻠﻪ از دﯾـﺪﮔﺎه ﻣـﺎﻟﯽ، ﺳـﻮد اﺷـﺨﺎص در ﺟﺮﯾـﺎن اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

گفتنی است ماژول تفکیک از مبدا سیستم مدیریت هوشمند پسماند هیکو سافت یک مجموعه جامع و منطبق با تعاریف روز دنیاست که با پوشش کامل موضوع تفکیک از مبدا و ارائه اطلاعات درست و به موقع، سازمان ها مدیریت پسماند را در بالا بردن بهره وری، کارایی و در نتیجه سودآوری یاری می کند. در آینده مطالبی تحقیقی درباره نحوه سودآور بودن این پروسه در وبسایت منتشر خواهیم کرد.

 

,

استقرار سیستم هوشمند مدیریت پسماند در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

استقرار سیستم هوشمند مدیریت پسماند در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم توسط شرکت مهندسی هیکو سافت به اتمام رسید. با اجرای این پروژه سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم به راهکارهای مدیریت پسماند خاک و نخاله ، سیستم تفکیک از مبدا تحت اندروید و ویندوز، سامانه حمل خاک شهری و سامانه باکس نخاله مجهز شد.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم جزو پیشگامان بخش مدیریت پسماند کشور می باشد که شیوه نامه مدیریت پسماند به طور کامل در این سازمان پیاده سازی شده است و نرم افزار هیکو سافت به صورت کامل کلیه بخش های سازمان را تحت پوشش قرار داده است.

به دنبال استفاده از این راهکار، امکان دسترسی به اطلاعات و گزارش گیری در تمامی حوزه های عملیاتی در لحظه در اختیار مدیران این سازمان قرار گرفته است. همچنین تمام فرآیندهای این سازمان، واحد های زیر مجموعه و ناوگان بازرسی آن به صورت کنترل شده و یکپارچه روی یک بانک اطلاعاتی ثبت می شود( سامانه تحت وب ، سامانه تحت ویندوز ، سامانه تحت اندروید) این امر کاهش مغایرت ها و افزایش کنترل و از همه مهمتر درآمدزایی را برای این سازمان به همراه داشته است.

گفتنی است سیستم مدیریت هوشمند پسماند هیکو سافت یک مجموعه جامع و منطبق با تعاریف روز دنیاست که با پوشش کامل موضوع پسماند (از پسماندهای صنعتی گرفته تا پسماند های عمرانی و ساختمانی) و ارائه اطلاعات درست و به موقع، سازمان ها مدیریت پسماند را در بالا بردن بهره وری، کارایی و در نتیجه سودآوری یاری می کند.

لینک به خبر خبرگزاری مهر در این رابطه

بررسی وضعیت پسماند در شهر استانبول ترکیه

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﻬﺮي ﺑﺎ 13 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ 2.5 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود 16500 ﺗﻦ در روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻫﺮ ﺗﻦ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺎدل 24 دﻻر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﭼﻨﺪ دﻫﻪي اﺧﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮيﺗﺮ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ، ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

تشکیل یک آزانس محلی برای مدیریت پسماند به نام شرکت حفاظت زیست محیطی و پردازش پسماند استانبول ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از زیر ساخت های پیشرفته آی تی، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل 2003 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ 83% ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و 17% از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد. ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادن آن در ﺳﺎل 1991 (اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ) و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ آن ﺗﺎ ﺳﺎل 2005 ﻗﻮاﻋﺪي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻣﮑﺎنﻫﺎي دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در راﺳﺘﺎي اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻘﺪار و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي1991  ﺗﺎ 1993 ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺷﮑﻞﻫﺎي زیر آورده شده است.

شکل 1 – نرخ تولید پسماند در شهر استانبول ترکیه بین سال های 96 تا 2005:

شکل 2 – میزان درصد پسماند به تفکیک صنایع مختلف:

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در دﻫﻪي اﺧﯿﺮ، در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دو ﺳﺎﯾﺖ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ و ﯾﮑﯽ در ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻠﻨﺒﺎر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ، اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊآوري ﮔﺎز و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﺮاﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮔﺎز و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﺮاﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آن و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و از ﻓﺸﺎر زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﯾﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی جلوگیری کرده است.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻬﺮه وري در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ؛ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري و ﺷﺮﮐﺖ ISTAC در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ؛ و ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرگ زﯾﺴﺖﺗﻮدهي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً، ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﺑﺮده ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

جدا سازی تنها 7 درصد از زباله های خانگی در تهران

محمدحسین بازگیر دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در تهران روزانه حدود 9 هزار تن زباله خانگی جمع آوری می شود که 35 درصد آن قابلیت تفکیک در مبدأ را دارد اما در حال حاضر تنها پنج تا هفت درصد آن تفکیک می شود.
وی افزود: متاسفانه همین مقدار نیز به صورت اصولی تفکیک نمی شود و بخش زیادی از آن توسط زباله گردها جداسازی می شود.
به گفته وی، روزانه حدود 59 هزار تن زباله عادی جمع آوری می شود که 9 هزار تن از آن زباله خانگی و 50 هزار تن نخاله ساختمانی است.
وی تاکید کرد: شهرداری تهران باید علاوه بر اطلاع رسانی و آموزش، زیرساخت های تفکیک زباله را نیز فراهم کند تا شهروندان تشویق به همکاری در این طرح شوند، در حالی که اکنون تنها به نصب اتاقک هایی در سطح شهر بسنده شده و اقدام دیگری صورت نگرفته است.
بازگیر یکی از مشکلات اجرا نشدن طرح تفکیک و بازیافت پسماند در تهران را نبود طرح مدیریت پسماند عنوان کرد و افزود: در جلسات کارگروه پسماند تاکنون چندین نوبت این مساله طرح و قرار بود شهرداری تهران برنامه های خود را در زمینه ساماندهی پسماند ارائه دهد.
وی اظهار کرد: شهرداری تهران متعهد شده بود که تا پائیز سال آینده (1397) طرح جامع مدیریت پسماند را به کارگروه ارائه دهد، البته به فراخور برنامه زمانبندی باید فاز اول و دوم این طرح در کارگروه پسماند طرح و تصویب می شد که این مساله تاکنون محقق نشده است.
دبیر کارگروه مدیریت پسماند شهر تهران همچنین گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرایی ساماندهی پسماند (از زمان تولید تا دفع) در شهرها بر عهده شهرداری، در روستاها بر عهده دهیاری ها و در محدوده بین شهر و روستا بر عهده بخشداری هاست که شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری اصولی، و انتقال به مرکز دفن مناسب، آموزش به شهروندان، تولید کمپوست و استحصال انرژی است.
وی افزود: بر اساس قانون شهرداری شهرداری های با جمعیت بالای 200 هزار نفر و مراکز استان ها مکلف بودند تفکیک زباله از مبدأ را تا سال 92 انجام دهند، بنابراین تهران دچار عقب ماندگی بسیار در این بخش است.
بر اساس گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در سال 95 متوسط روزانه پسماندهای بهداشتی درمانی جمع آوری شده 82 تن، متوسط روزانه پذیرش پسماند در واحدهای پردازش برای تولید کمپوست پنج هزار و 611 تن و متوسط روزانه پسماند تفکیک شده در مبدأ نیز یک هزار و 311 تن بوده است.
قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و آیین نامه های اجرایی آن در سال 1384 به تصویب رسید. همچنین طرح جامع مدیریت پسماند تهران در سال 88 در شورای شهر تهران تصویب شد.

Portfolio Items