Posts

کمپوست چیست؟

تهيه كوداززباله هاي خانگي وفضولات حيواني وضايعات كشاورزي درپاكيزگي، بهداشتي كردن وزيباسازي محيط نقش مهمي داردكودي كه ازبازيافت زباله تهيه ميشودكمپوستCompost نام داردكه نوعي كودآلي(غيرشيميايي)است ودرتغذيه گياه نقش مهمي دارد. کمپوست از واژه‌ای لاتین Compositus و به معنای مخلوط یا مرکب اقتباس شده است. کمپوست و بازیافت بقایای حیوانات از هزاران سال پیش شناخته شده بوده است؛ و در اروپا دانشمندانی چون هومر و ارسطو به آن پرداخته‌اند.

بهترین روش برای حذف ضایعات جامد و یا استفاده ازبهینه آن ها تهیه کمپوست است که توسط میکروارگانیسم های مختلف در حضور رطوبت و گرمادر شرایط هوازی صورت می گیرد. با حجم بسیار زیاد پسماندهادر شهرهای بزرگ ، روش کمپوست مقرون به صرفه خواهد بود. در کشورهای مختلف از روش های گازی کردن و پیرولیز جهت تبدیل ضایعات جامد به گاز استفاده شده است. گاز ایجاد شده در ژنراتورها و توربین های بخار نهایتاً به برق تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است. پس ماندهای آشپزخانه منبع مناسبی برای تولید بیوگاز هستند. بیوگاز حاصل می تواند جایگزین سوخت های فسیلی آشپزخانه گردد.

کمپوست سازی صنعتی روشی سودمند و جایگزینی بسیار سومند برای خاک چال یا همان دفن کردن زباله در مدیریت پسماند بوده که در شهرهای گوناگون جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشینه کمپوست صنعتی در ایران و تولید کود از زباله‌های شهری از سال ۱۳۴۸ هجری شمسی و در شهر اصفهان آغاز گردیده است. کارخانه ذکر شده توسط شهرداری اصفهان و در جنوب شرقی زاینده رود آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۵۱ دومین کارخانه کمپوست در جنوب تهران، در صالح آباد احداث گردید؛ و سومین کارخانه نیز در سال ۱۳۶۸ در شمال شرقی شهر اصفهان توسط یک شرکت سوئیسی طراحی و اجرا شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

کود حاصل از روش کمپوست که از پسماندهای کشاورزی، خانگی و خوراکی تولید می‌شود یکی از عالی‌ترین کودها برای مصارف کشاورزی به شمار می‌رود و تولیدکنندگان گل و گیاه نیز امکان بهره‌گیری از این کود را دارند. منیزیوم و فسفات موجود در این کود سبب آبرفتی شدن خاک‌های کشاورزی و جذب سریع تر مواد مغذی درون خاک می‌شود. کمپوست، خاک بسیار غنی و مورد استفاده است که در مکان‌هایی همچون در باغ‌ها، محوطه سازی، باغداری، و کشاورزی به عنوان کود بکار می‌روند. کمپوست به عنوان یک آفت کش طبیعی برای خاک نیز می‌باشد. در خاک پوسال اکوسیستم‌ها برای کنترل فرسایش، زمین و جریان بهسازی خاک، ساخت و ساز تالاب، و به عنوان پوشش دفن زباله بسیار مفید است.

ضرورت اجرای شیوه تفکیک از مبدا زباله ها در شهرها

مواد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه در ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿرات ﺷﮕﺮﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ اﺷـﮑﺎل در ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﺠﺎﯾﯽ وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻓﻊ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ زﺑﺎﻟـﻪ و ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪ  را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ذﺧﯿـﺮه در ﻣﺤـﻞ، ﺟﻤـﻊ آوری، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ، ﭘـﺮدازش و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ اﻃﻼق ﻧﻤﻮد. ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی اﺻـﻮﻟﯽ اﯾﻦ روش ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿـﮏ در ﻣﺒـﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ و ﺻﺤﯿﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی (در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣـﺴﺌﻠﻪ از دﯾـﺪﮔﺎه ﻣـﺎﻟﯽ، ﺳـﻮد اﺷـﺨﺎص در ﺟﺮﯾـﺎن اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

گفتنی است ماژول تفکیک از مبدا سیستم مدیریت هوشمند پسماند هیکو سافت یک مجموعه جامع و منطبق با تعاریف روز دنیاست که با پوشش کامل موضوع تفکیک از مبدا و ارائه اطلاعات درست و به موقع، سازمان ها مدیریت پسماند را در بالا بردن بهره وری، کارایی و در نتیجه سودآوری یاری می کند. در آینده مطالبی تحقیقی درباره نحوه سودآور بودن این پروسه در وبسایت منتشر خواهیم کرد.

 

,

استقرار سیستم هوشمند مدیریت پسماند در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

استقرار سیستم هوشمند مدیریت پسماند در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم توسط شرکت مهندسی هیکو سافت به اتمام رسید. با اجرای این پروژه سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم به راهکارهای مدیریت پسماند خاک و نخاله ، سیستم تفکیک از مبدا تحت اندروید و ویندوز، سامانه حمل خاک شهری و سامانه باکس نخاله مجهز شد.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم جزو پیشگامان بخش مدیریت پسماند کشور می باشد که شیوه نامه مدیریت پسماند به طور کامل در این سازمان پیاده سازی شده است و نرم افزار هیکو سافت به صورت کامل کلیه بخش های سازمان را تحت پوشش قرار داده است.

به دنبال استفاده از این راهکار، امکان دسترسی به اطلاعات و گزارش گیری در تمامی حوزه های عملیاتی در لحظه در اختیار مدیران این سازمان قرار گرفته است. همچنین تمام فرآیندهای این سازمان، واحد های زیر مجموعه و ناوگان بازرسی آن به صورت کنترل شده و یکپارچه روی یک بانک اطلاعاتی ثبت می شود( سامانه تحت وب ، سامانه تحت ویندوز ، سامانه تحت اندروید) این امر کاهش مغایرت ها و افزایش کنترل و از همه مهمتر درآمدزایی را برای این سازمان به همراه داشته است.

گفتنی است سیستم مدیریت هوشمند پسماند هیکو سافت یک مجموعه جامع و منطبق با تعاریف روز دنیاست که با پوشش کامل موضوع پسماند (از پسماندهای صنعتی گرفته تا پسماند های عمرانی و ساختمانی) و ارائه اطلاعات درست و به موقع، سازمان ها مدیریت پسماند را در بالا بردن بهره وری، کارایی و در نتیجه سودآوری یاری می کند.

لینک به خبر خبرگزاری مهر در این رابطه

تاریخچه مدیریت پسماند

در طول تاریخ همواره پسماند توسط انسان تولید می شده ولی با توجه به اینکه در سال های دور جمعیت بسیار کم بوده قابل چشم پوشی بوده. اکثر پسماند مردمان قدیم در حد کفن و دفن و ضایعات مواد غذایی بوده است چرا که چوب و وسایل فلزی از نسلی به نسل بعد منتقل می شدند .البته در دوران مایاها مواردی نقل شده که در روزی معین مردمان شهر زباله های خودشان را آتش می زدند ولی تا قرن 19 ام فعالیت خاصی در رابطه با پسماند انجام نشد. در دوران مدرن که از قرن 19 با انقلاب صنعتی آغاز شد بحث پسماند بسیار جدی تر شد و می توان اولین استارت مدیریت پسماند مدرن را قرن 19 ام در انگلستان و توسط فردی به نام سر ادوین چادویک نامید. به دلیل تجمیع زباله در خیابان های شهر و عدم رسیدگی مناسب به آنها و همچنین جمع شدن زباله ها در مسیر رودخانه و بروز بیماری های واگیر مسئله پسماند مطرح شد.

ﺷﺮوع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮداري در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1290 داﻧﺴﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎده اي زاﺋﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم ﺑﻮد از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دور ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ. از اواﯾﻞ دﻫﻪ 1360 ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺤﻮل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼشﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮدي در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ توجهی وجود دارد.

از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪاري زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ( از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آن و ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي از اﻫﻢ آن اﺳﺖ. در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.

 • ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿن
 • جلوگیری از آلودگی محیط زیست
 • اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﺷﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﯿﺰ از ﺿﺮورتﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت توﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

بررسی وضعیت پسماند در شهر استانبول ترکیه

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﻬﺮي ﺑﺎ 13 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ 2.5 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود 16500 ﺗﻦ در روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻫﺮ ﺗﻦ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺎدل 24 دﻻر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﭼﻨﺪ دﻫﻪي اﺧﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮيﺗﺮ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ، ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

تشکیل یک آزانس محلی برای مدیریت پسماند به نام شرکت حفاظت زیست محیطی و پردازش پسماند استانبول ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از زیر ساخت های پیشرفته آی تی، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل 2003 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ 83% ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و 17% از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد. ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادن آن در ﺳﺎل 1991 (اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ) و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ آن ﺗﺎ ﺳﺎل 2005 ﻗﻮاﻋﺪي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻣﮑﺎنﻫﺎي دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در راﺳﺘﺎي اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻘﺪار و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي1991  ﺗﺎ 1993 ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺷﮑﻞﻫﺎي زیر آورده شده است.

شکل 1 – نرخ تولید پسماند در شهر استانبول ترکیه بین سال های 96 تا 2005:

شکل 2 – میزان درصد پسماند به تفکیک صنایع مختلف:

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در دﻫﻪي اﺧﯿﺮ، در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دو ﺳﺎﯾﺖ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ و ﯾﮑﯽ در ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻠﻨﺒﺎر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ، اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊآوري ﮔﺎز و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﺮاﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮔﺎز و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﺮاﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آن و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و از ﻓﺸﺎر زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﯾﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی جلوگیری کرده است.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻬﺮه وري در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ؛ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري و ﺷﺮﮐﺖ ISTAC در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ؛ و ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرگ زﯾﺴﺖﺗﻮدهي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً، ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﺑﺮده ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

جدا سازی تنها 7 درصد از زباله های خانگی در تهران

محمدحسین بازگیر دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در تهران روزانه حدود 9 هزار تن زباله خانگی جمع آوری می شود که 35 درصد آن قابلیت تفکیک در مبدأ را دارد اما در حال حاضر تنها پنج تا هفت درصد آن تفکیک می شود.
وی افزود: متاسفانه همین مقدار نیز به صورت اصولی تفکیک نمی شود و بخش زیادی از آن توسط زباله گردها جداسازی می شود.
به گفته وی، روزانه حدود 59 هزار تن زباله عادی جمع آوری می شود که 9 هزار تن از آن زباله خانگی و 50 هزار تن نخاله ساختمانی است.
وی تاکید کرد: شهرداری تهران باید علاوه بر اطلاع رسانی و آموزش، زیرساخت های تفکیک زباله را نیز فراهم کند تا شهروندان تشویق به همکاری در این طرح شوند، در حالی که اکنون تنها به نصب اتاقک هایی در سطح شهر بسنده شده و اقدام دیگری صورت نگرفته است.
بازگیر یکی از مشکلات اجرا نشدن طرح تفکیک و بازیافت پسماند در تهران را نبود طرح مدیریت پسماند عنوان کرد و افزود: در جلسات کارگروه پسماند تاکنون چندین نوبت این مساله طرح و قرار بود شهرداری تهران برنامه های خود را در زمینه ساماندهی پسماند ارائه دهد.
وی اظهار کرد: شهرداری تهران متعهد شده بود که تا پائیز سال آینده (1397) طرح جامع مدیریت پسماند را به کارگروه ارائه دهد، البته به فراخور برنامه زمانبندی باید فاز اول و دوم این طرح در کارگروه پسماند طرح و تصویب می شد که این مساله تاکنون محقق نشده است.
دبیر کارگروه مدیریت پسماند شهر تهران همچنین گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرایی ساماندهی پسماند (از زمان تولید تا دفع) در شهرها بر عهده شهرداری، در روستاها بر عهده دهیاری ها و در محدوده بین شهر و روستا بر عهده بخشداری هاست که شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری اصولی، و انتقال به مرکز دفن مناسب، آموزش به شهروندان، تولید کمپوست و استحصال انرژی است.
وی افزود: بر اساس قانون شهرداری شهرداری های با جمعیت بالای 200 هزار نفر و مراکز استان ها مکلف بودند تفکیک زباله از مبدأ را تا سال 92 انجام دهند، بنابراین تهران دچار عقب ماندگی بسیار در این بخش است.
بر اساس گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در سال 95 متوسط روزانه پسماندهای بهداشتی درمانی جمع آوری شده 82 تن، متوسط روزانه پذیرش پسماند در واحدهای پردازش برای تولید کمپوست پنج هزار و 611 تن و متوسط روزانه پسماند تفکیک شده در مبدأ نیز یک هزار و 311 تن بوده است.
قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و آیین نامه های اجرایی آن در سال 1384 به تصویب رسید. همچنین طرح جامع مدیریت پسماند تهران در سال 88 در شورای شهر تهران تصویب شد.

برگزاری کارگاه آموزشی جمع آوری پسماند در مبدا

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: کارگاه آموزشی ویژه عوامل اجرایی ناوگان جمع آوری پسماند خشک از مبدا با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان برگزار شد.

به گزارش شهرنیوز، سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به ضرورت ارائه آموزش به نیروهای خدماتی که به طور مستقیم با شهروندان در ارتباط هستند، اظهار کرد: اهمیت نحوه برخورد صحیح با شهروندان از اهداف برگزاری دوره‌ی آموزشی ویژه عوامل اجرایی ناوگان جمع آوری پسماند خشک از مبدا است.
وی افزود: در این دوره آموزشی که با حضور نمایندگان شرکت های خدماتی و عوامل اجرایی آنها برگزار شد، رعایت اصول مناسب در نحوه ارتباط عوامل اجرایی و خدماتی با شهروندان مورد تاکید قرار گرفت.
میرابراهیمی خاطر نشان کرد: نحوه توزیع کارت امتیاز بین همیاران، کنترل سرعت در محل ها، رعایت پاکیزگی ظاهر و آراستگی و … از جمله مواردی بود که در این دوره آموزشی مطرح شد.
وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ویژه متصدیان غرفه های بازیافت در ماه گذشته، افزود: دوره‌های آموزشی با موضوعات مختلف با توجه به نیاز جامعه هدف از سوی سازمان به منظور اعتلای نحوه خدمات به شهروندان برگزار می‌شود.

,

معرفی اجمالی سیستم مدیریت پسماند هیکو سافت

سامانه مدیریت پسماند، از سه بخش متمایز تشکیل شده است که هر یک بخشی از مدیریت محتوا را به عهده می­گیرند و استفاده همزمان آنها نظام جامع اطلاعات را در بر می­گیرد. سامانه  ویندوزی، ماژل تحت وب، اپلیکیشن اندرویدی ویژه بازرسین و سخت افزارهای RFID Reader  در محل سایت ها و تگهای RFID جهت کنترل خودروهایی که به دفع پسماند می­پردازند اجزاء اصلی این پروژه می­باشند.­ با بررسی ساختار و قابلیت های هر یک از این بخش ها شاکله اصلی طرح مشخص می­شود.

هدف اصلی مدیریت ایجاد نظام سالم مدیریت بر پسماند های عمرانی و ساختمانی برای داشتن شهری پاک و سالم میباشد که در این راستا ایجاد مجوز ونظارت بر خودروهای حمل کننده پسماند از مبدا تولید تا مقصد دفع (سایتهای تخلیه خاک و نخاله) میباشد. در این سامانه با استفاده از تگهای RFID ویژه خودروهای غیر حفار اجزاء به کنترل در میآیند. سایتهای مخصوص تخلیه نخالههای عمرانی و ساختمانی نیز مجهز به تجهیزات مورد نیاز خواندن اطلاعات RFID میشوند. در این قسمت شناسایی خودروها در زمان ورود و خروج به مراکز دفع به صورت خودکار صورت میپذیرد و به صورت همزمان یا غیر همزمان در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت خواهند شد. در این صورت تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی در محلهای غیر مجاز کاملا مشخص خواهند شد. به عبارت دیگر تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی در محلی غیر از سایت های پیش بینی شده به عنوان تخلف ثبت خواهد شد. برای شناسایی تخلف، از آنجایی که تعداد مجوزها از طریق تگها مشخص است، در پایان کار بر اساس اختلاف تخلیههای تخمین زده شده و تگهای خوانده شده، میتوان گزارشی از تخلفات ارائه داد.

از طرف دیگر با ایجاد پایگاه داده متمرکز و امکان ثبت آفلاین اطلاعات برای اتصال به مراکزی که دسترسی آنلاین به شبکه ندارند، ارتباط با سیستم جامع مدیریت پسماند میسر می­شود. به این ترتیب که در حالت آفلاین، انتقال داده به سرور اصلی، از طریق امکانات بلوتوث یا پورت­­های USB تعبیه شده در Reader، امکان­پذیر خواهد بود.

ارسال آنلاین اطلاعات با استفاده از تکنولوژی­های GPRS/3G/Wi-Fi وجود دارد.

,

ضرورت استفاده از سیستم مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی

 

فعالیت های ساختمانی و عمرانی  در هر جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده و میزان آن رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد. مدیریت پسماندها (ناشی از تخریب، ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی و عمرانی ) به دلیل حجم بالای تولید و پتانسیل آلایندگی، جزء لاینفک مدیریت پسماند شهری می باشد. ضرورت استفاده از سیستم به شرح زیر می باشد:

 • عدم آگاهی از تولید پسماند ساختمانی و عمرانی از لحظه ابتدایی شروع عملیات
 • عدم اطلاع از اختیاراتی که قانون در اختیار پرسنل سازمان پسماند قرارداده است
 • عدم اطلاع از قوانین بسیار مفیدی که در موارد ذکر شده بیان شده است
 • عدم امکان طبقه بندی کردن اطلاعات سازمان با توجه به سطوح دسترسی
 • پراکنده بودن اطلاعات سازمان های مدیریت پسماند که شامل خودروهای سازمان، خودروهای خارج از سازمان، پیمانکاران، رانندگان و قراردادهای انها می شود
 • عدم دسترسی آسان به پیمانکاران و مالکان ساختمان برای دریافت مجوز
 • عدم دسترسی آسان به همشهریان و ارگانهای دولتی و خصوصی جهت درخواست خاک مرغوب
 • عدم اطلاع پیمانکاران از مجوزات در حال انجمام و وضعیت سایر مجوزات آنها
 • عدم اطلاع رانندگان خودرو ها از وضعیت عضویت آنها
 • عدم امکان تمدید مجوز پیمانکار توسط خود پیمانکار بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان
 • عدم سیستم مکانیزه جهت وروود خودرو های پسمانهای ساختمانی و عمرانی به سایت های تخلیه
 • وجود دخالتهای نیروی انسانی برای اعمال سلیقه ای امور
 • وجود اشتباهات انسانی در تایید یا عدم تایید خودرو به سایتها
 • عدم وجود سیستم تشویق برای پیمانکاران قانون مند
 • عدم وجود سیستم جریمه برای پیمانکاران و خودرو های متخلف و یا ملک های دارای تخلف
 • عدم یکپارچگی در اطلاعات مناطق شهرداری ها با سزمان مدیریت پسماند
 • عدم وجود یک سیستم یکپارچه برای نظارت، اطلاع از مجوزات و یا صدور جرایم
 • عدم وجود سیستمی یکپارچه برای بازرسین جهت ثبت تخلفات
 • عدم امکان گزارش گیری متنوع ،کامل، سریع ازجهات مختلف کاربردی  برای مدیران سازمان
,

ضرورت اجرای قانون کپی رایت بر محصولات دانش بنیان

 

مدیران شرکت های دانش بنیان در دومین مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان خواستار اجرای قانون کپی رایت برای محصولات دانش بنیان درکشور شدند.

 به گزارش گروه علمی ایرنا، ‘لاله حجازی’ مدیرعامل شرکت باریج اسانس به نمایندگی از سوی مدیران سایر شرکت ها با اشاره به برخی از مشکلات شرکت های دانش بنیان، نگرانی این شرکت ها را در زمینه کپی کردن محصولات خود بیان کرد.

وی با بیان این که تولید و عرضه محصولات دانش بنیان به دلیل برخورداری آنها از نوآوری و ابتکاری بودن نیاز به زمان دارد، افزود: شرکت های دانش بنیان همواره نگران این هستند که محصولات آنها بدون در نظرگرفتن حق پدید آورنده اثر، کپی شود.

اصطلاح ‘حق نشر’، ‘حق تکثیر’ و یا ‘کپی رایت’، به مجموعه ای از حقوق انحصاری اطلاق می شود که به ناشر یا پدید آورنده یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می شود. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره برداری ها از آثار خود برای یک زمان مشخص حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می شود. هرگونه استفاده و بهره برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر است.

اهمیت تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان

حجازی همچنین در زمینه بخش تحقیق و توسعه در شرکت ها اظهار کرد: تحقیق، توسعه و نیروی انسانی دانشمند و فرهیخته مهمترین عواملی هستند که شرکت های دانش بنیان را از سایر شرکت ها جدا می کند.وی گفت: راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در شرکت ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و برخی از مدیران شرکت ها آن را هزینه بیهوده و بازگشت ناپذیر می دانند، در صورتی که در دنیا به این امر توجه ویژه شده و یکی از هزینه های اصلی شرکت ها، اختصاص بودجه به تحقیق و توسعه است.حجازی افزود: اخیرا دولت توجه ویژه ای به این امر داشته و در این راستا، شناسایی شرکت های کوچک و بزرگ، ارایه تخفیف های گمرکی و معافیت مالیاتی در زمینه های مختلف، حمایت از برگزاری همایش ها و نیز اعزام شرکت ها به خارج از کشور برای حضور در نمایشگاه های مختلف و نیز ارایه تسهیلات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظرگرفته و در حال اجرا است.وی یادآور شد: ارایه تسهیلات برای بازاریابی و تبلیغات محصولات دانش بنیان، همکاری و حمایت صدا و سیما از محصولات دانش بنیان، به کار گرفتن فارغ التحصیلان دانشگاه ها به صورت امریه در شرکت های دانش بنیان و نیز وضع قوانین برای سایر سازمان ها در جهت ارایه خدمات و اولیت قرار دادن شرکت ها، از دیگر درخواست های شرکت های دانش بنیان برای توسعه این شرکت ها و این فرهنگ در کشور است.حجازی افزود: برای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت نیز لازم است که در صورت همکاری اساتید با صنایع، برای اساتید امتیازاتی از قبیل ارتقاء گروه، پایه شغلی و درآمد در نظر گرفته شود، همچنین اگر صنایع نیز از اساتید دانشگاه ها استفاده می کنند، صنایع نیز مورد حمایت صندوق های موجود درکشور قرار گیرند.