سامانه مدیریت مشاغل پرزباله


انسانها روزمره با انجام فعالیت های مختلف میلیونها تن زباله تولید میکنند. موضوع مدیریت این زباله­ها که امروزه به پسماندهای عادی معروف شده است امری بسیار مهم قلمداد می­شود در بین تولید کنندگان زباله­های عادی علاوه بر شهروندان عادی عده ای از مشاغل می­باشند که با تولید همین نوع زباله ها در حجم و وزن بالا در صدر تولید کنندگان این زباله ها هستند. شهرداری­های هر کشور برای ارائه خدمات منصفانه و عادلانه و تقسیم صحیح منابع مالی خود باید با توجه به میزان زباله تولید شده از هر یک از این واحد های صنفی باید مبلغی را اخذ نموده تا به دلیل ارائه خدمات بیشتر بتواند حداقل بخشی از  هزینه های هنگفتی را که در این راه هزینه می­نماید را از صاحبان این صنایع دریافت نماید.