مدیریت سایت های تخلیه


انسان ها به شیوه های مختلف زباله تولید می­کنند، که تولید زباله بطور چشمگیری رو به افزایش است این افزایش و تولید موجب بحران­هایی در زمینه محیط زیست گردیده است که حیات موجودات کره زمین را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. باید به این نکته اشاره داشته باشیم که ما تنها یک زمین برای زیستن داریم پس محیط زیست ما زمین بوده و باید با نگهداری و ارائه راهکارهای واقعی در حفاظت از آن جهادی واقعی داشته باشیم.

تولید آلاینده های مختلف زباله که هرروز برتعداد وتنوع آنها افزوده می­شود سبب شده که ضمن خسارت به منابع اصلی ( آب ، خاک ، هوا ) با مقادیر زیاد مواد زاید به اشکال جامد ، نیمه جامد ، مایع و گاز مواجه شده ایم و این بدان معناست که بشر به دست خود عرصه زندگی را برخود و سایر موجودات تنگ نموده است.

استفاده از چهل و هشت هزار ماده شیمیایی در زندگانی روزمره که تاکنون تنها خاصیت سرطان زایی پانصد نوع آن به اثبات رسیده نوعی تهدید جدی برای محیط زیست وسلامت انسان به شماره می­رود.