آموزش


آموزش نظام‌مند نقطه آغاز ایجاد بهره‌وری در سازمان است و باعث می‌شود سیستم استقرار داده شده موفق شود. با توجه به تجربیات چند ساله در آموزش و همچنین برگزاری چندین کارگاه آموزشی، متخصصان شرکت فنی مهندسی هیکو، با استانداردهای سیستم‌های ارائه شده کاملا آشنا بوده و می‌توانند خدمات آموزشی را به مشتریان ارائه دهند.