سامانه مدیریت پسماندهای عفونی و پزشکی


یکی از معضلات مربوط به بهداشت عمومی و محیط زیست که جزو لاینفک زندگی انسان محسوب می شود پسماند ها هستند، که در جامعه تولید می­شوند با توجه به قانون مدیریت پسماند و تقسیم بندی آنها در قوانین کشوری، پسماند انواع مختلف داشته که یکی از حساس­ترین آن، پسماند بیمارستانی و یا پزشکی است. وجود عوامل خطرناک سمی و یا بیماری­زا از جمله مواد پاتولوژیک، داروی شیمیایی و رادیو اکتیو باعث شده نگرش و مدیریت به این نوع پسماند با دقت و ظرافت خاص دیده شود. با توجه به روند مدیریت از زمان تولید تا زمان دفع و یا سوزاندن این نوع پسماند، می توان اقدامات صورت گرفته را به دو بخش تقسیم نمود که هر بخش مجری خود را داشته:

  1. اقدامات درون سازمانی(درون بیمارستان یا مرکز درمانی)
  2. اقدامات برون سازمانی(بیرون بیمارستان یا مرکز درمانی)

سازمان مدیریت پسماند شهرداری­ها با توجه به “ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به آن” که در کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست در جلسه اسفند ماه سال ۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در مهرماه سال ۱۳۸۶ به استناد قانون مدیریت پسماند مصوبه سال ۱۳۸۳ در راستای مصوبات تیر ماه سال ۱۳۸۶ شورای عالی اداری، “ضوابط و روش­های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته” را  تصویب و ابلاغ نمودند.