سیستم مدیریت تفکیک از مبدا


یکی از فعالیت های مهم سازمان پسماند شهرداری های کشور بحث تفکیک زباله از مبدا می¬باشد. باید به این نکته اذعان داشت بعضی از موادی را که ما بعنوان زباله می‌پنداریم چنانچه مکانیزم بازیافت یا تفکیک بصورت صحیح انجام شود می‌تواند رسالت ما در پاسداری از سرزمین سبزمان را انجام داده و حتی باعث درآمدزایی برای کشور شود.
با توجه به مسائل بیان شده در زمینه تفکیک از مبدا زباله های خشک ، این امر نیازمند مشارکت گسترده مردم که بهترین همیاران بازیافت هستند می¬باشد. لذا سیستم تشویق و فرهنگسازی در زمینه جمع آوری ، و وجود امکانات و پیش¬نیازهای سخت افزاری این امر و از همه مهمتر وجود ساختار و سیستم نظام مند از دستورالعمل ها و قوانین حاکم بر این ساز و کار تا عینیت بخشیدن به بیانات در طرح از مهمترین مسایل رسیدن به این هدف می¬باشد.
سازمان مدیریت پسماند به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی طرح تفکیک زباله از مبدأ وحفظ محیط زیست، اقدام به ایجاد طرح طلایی تفکیک از مبدا نموده است. در این طرح شهروندان بعنوان “همیاران بازیافت” با تحویل پسماندهای خشک به غرفه‌های بازیافت سطح شهر، برگ امتیاز را از متصدیان دریافت کرده و با جمع آوری امتیازات ، شرایط دریافت کارت طلایی و شرکت در قرعه کشی را کسب می کنند.