بررسی وضعیت پسماند در شهر استانبول ترکیه

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﻬﺮي ﺑﺎ 13 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ 2.5 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود 16500 ﺗﻦ در روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻫﺮ ﺗﻦ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺎدل 24 دﻻر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﭼﻨﺪ دﻫﻪي اﺧﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮيﺗﺮ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ، ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

تشکیل یک آزانس محلی برای مدیریت پسماند به نام شرکت حفاظت زیست محیطی و پردازش پسماند استانبول ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از زیر ساخت های پیشرفته آی تی، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل 2003 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ 83% ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و 17% از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد. ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادن آن در ﺳﺎل 1991 (اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪي ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ) و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ آن ﺗﺎ ﺳﺎل 2005 ﻗﻮاﻋﺪي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻣﮑﺎنﻫﺎي دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در راﺳﺘﺎي اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻘﺪار و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي1991  ﺗﺎ 1993 ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺷﮑﻞﻫﺎي زیر آورده شده است.

شکل 1 – نرخ تولید پسماند در شهر استانبول ترکیه بین سال های 96 تا 2005:

شکل 2 – میزان درصد پسماند به تفکیک صنایع مختلف:

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در دﻫﻪي اﺧﯿﺮ، در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دو ﺳﺎﯾﺖ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ و ﯾﮑﯽ در ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻠﻨﺒﺎر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ، اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊآوري ﮔﺎز و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﺮاﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮔﺎز و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﺮاﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آن و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و از ﻓﺸﺎر زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﯾﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی جلوگیری کرده است.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻬﺮه وري در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ؛ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري و ﺷﺮﮐﺖ ISTAC در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ؛ و ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرگ زﯾﺴﺖﺗﻮدهي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً، ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ ﺑﺮده ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

2241 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.